Lia Guanc dala Gherdëina Urtijëi Program 2022

La Lia Guanc dala Gherdëina Urtijëi fajerà pea d’instà/d’autonn dl 2022 pra chësta manifestazions:

Program PDF 2022: >>
 
 

Mudazions unira comunichedes danora.
Damandon a duc chei che à mprestá ora guanc dala gherdeina de i purte de reviers nec y paidlnei – rengrazion bele sen dla bona cunlaurazion
Coche uni ann de setember o utober unira metuda a jì na jita cun i pitli mutons che ie s’à furnì cun l guant dala gherdeina ntan l d’instà. Nfurmazions plu avisa urirà mo fates alsavei.